Adatvédelmi nyilatkozat

I. Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a Patmos Records Kiadói és Kereskedelmi Szervezet /a továbbiakban: Patmos Records/  mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatait a Patmos Records  részére bármely módon megadó, illetve a Patmos Records-szal szerződéses jogviszonyban álló, vagy a Patmos Records honlapjaira regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Patmos Records a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglalta-kat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt ren-delkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Internetes felhasználás:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed továbbá a Patmos Records által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is. A Honlapra belépő személyes adatait, a Patmos Records a Honlapon nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

A Patmos Records a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el. 

 

1. Fogalmak

1.1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és esz-köztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.2. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, meg-változtatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

1.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.8. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.9. személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.10. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-fogásólja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

2. Az adatkezelő személye

2.1. Az adatkezelő személye a Patmos Records

2.2. Adatkezelés jogalapja

2.3. A Patmos Records  általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4. Honlapok esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, a Patmos Records  Honlapjai használatával, Honlapjain történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

2.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a Patmos Records-ot akár harmadik személyek irányába.

2.6. A Patmos Records a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, nem felelős a Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

 

3. Adatkezelés célja

3.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Patmos Records által nyújtott valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások, valamint megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás a Patmos Records termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve a Patmos Records-szal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

3.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybe-vételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például feliratkozás útján) adta meg személyes adatait, úgy az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés.

3.3. A fenti célok érdekében a Patmos Records munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

 

4. A kezelt adatok köre

4.1. A Patmos Records a Felhasználó által a Patmos Records rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igény-bevételéhez, illetve az adott akcióban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Patmos Records részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, mobiltelefonszám,  a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a Patmos Records-szal a levelezést, a Patmos Records a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

 

5. Az adatkezelés ideje

5.1. A Patmos Records a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Honlapok használata esetében a Patmos Records  a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy Patmos Records általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a Patmos Records rendelkezésére, úgy a személyes adatokat a Patmos Records a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

5.2. A Patmos Records a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

 

6. Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1. A Patmos Records  a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

6.2. Amennyiben a Patmos Records a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

6.4. A Patmos Records tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Patmos Records-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) a Patmos Records vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.5. Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Patmos Records részére.

6.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

6.7. A Patmos Records nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a Patmos Records-ot megtéveszti.

6.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzá-járulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Felhasználó bármely Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhat.

6.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Patmos Records, mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a Patmos Records vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

6.11. Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó e weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a Patmos Records semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7. Adatbiztonság

7.1. A Patmos Records kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

7.2. A Patmos Records az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különö-sen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.3. A Patmos Records és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 7.4. A Patmos Records valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alap-ján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

 

8. Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

8.1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

8.2. A Felhasználó kérelmére a Patmos Records tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8.3. A Patmos Records a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

8.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vo-natkozóan tájékoztatási kérelmet a Patmos Records-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás költségtérítését a Patmos Records 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Patmos Records  visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Patmos Records jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

8.5. A Felhasználó tájékoztatását a Patmos Records csak az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.6. A tájékoztatás megtagadása esetén a Patmos Records írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Patmos Records rendelkezésére áll, a személyes adatot a Patmos Records  helyesbíti.

8.8. A személyes adatot a Patmos Records  törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy a Patmos Records törli.

8.9. Törlés helyett a Patmos Records zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.10. A Patmos Records megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Patmos Records a Felhasz-nálót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Patmos Records továbbította. Az értesítést a Patmos Records  mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

8.12. Ha a Patmos Records  az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tel-jesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Patmos Records tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.13. A Felhasználó jogosult a Patmos Records-ot arra kérni, hogy személyes adatait a Patmos Records  ne használja fel marketing célokra.

8.14. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Patmos Records felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak irányadóak.

8.15. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

 

9. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

9.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Patmos Records, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatát-vevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

9.2. A Patmos Records  a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

9.3. Ha a Patmos Records az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat-kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.4. Ha a Felhasználó a Patmos Records döntésével nem ért egyet, illetve ha a Patmos Records a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

10. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

10.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

 

11. Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Telefon: 06/30/8821033

E-mail: info@patmosrecords.hu